Pedagogi

 

       
Aija ALŽĀNE

Sākumskolas skolotāja

Sandra ATIĶE

Sākumskolas skolotāja

Kristīne BĀRDULE

Direktore, vēstures skolotāja

Antra BERGA

Mūzikas skolotāja

       
Mārtiņš BERGS

Mūzikas skolotājs

Rita BERĶE

Sākumskolas skolotāja

Indra BITE

Dabaszinību skolotāja,

klases audzinātāja

Agris EGLĪTIS

Mājt.un tehn.skokotājs

       
Agnese KUNDZIŅA

Mājt. un tehn. skokotāja

Ilona GRIŠMANAUSKA

Sākumskolas skolotāja

Inese GŪTMANE

Izglītības psihologs

Sandra HERMERE

Vācu valodas skolotāja

       
Dana KRĒTAINE

Latv.val. un lit. skolotāja

Anita KRĪGERE

Sākumskolas skolotāja

Inese ĶĒNIŅA

Sākumskolas skolotāja

Daina KRONBERGA

Angļu valodas skolotāja

       
Inguna LAUVA

Sākumskolas skolotāja

Ilona LIPSKA

Angļu val. skolotāja

Svetlana MEŽA

Dir.vietn.informātikas jomā, informātikas skolotāja

Baiba MILLERE

Angļu val. skolotāja

       
Ina NEULĀNE

Logopēde; sākumskolas skolotāja

Santa NOVADA

Dir.vietn.audzināšanas darbā, pamatizgl. skolotāja

Aija OSTNIECE

Sākumskolas skolotāja

Anna PAULIŅA

Matemātikas skolotāja

       
Solveiga PĒTERSONE

Bibliotekāre

Vita ZITMANE

Franču valodas skolotāja

Baiba SAIMNIECE

Bibliotekāre, soc.zinību skolotāja

Indra SPROĢE

Sākumskolas skolotāja

       
Inta ŠABLOVSKA

Matemātikas skolotāja

Sanita ŠĒNFELDE

Sākumskolas skolotāja

Ilze TUMPELE

Matemātikas skolotāja

Silva VAINOVSKA

Sporta, latv.val. skolotāja

       
Aiga VASIĻJEVA

Sociālais pedagogs

Ilze ZIEDKALNE

Angļu valodas skolotāja

Iveta ZIEDKALNE

Direkt.vietn.izglītošanas jomā; sākumskolas skolotāja

Laura ZOMMEROVSKA

Latviešu val. un lit. skolotāja

   
Ilze ŽIMANTE

Sākumskolas skolotāja

Zane GULBE

Latviešu val. un lit. skolotāja