2021.gads

Projekta Nr  2021-1-LV01-KA121-SCH-000005391

2020.gadā Liepājas Centra sākumskola saņēma Erasmus akreditāciju, iegūstot garantētu Erasmus projektu finansējumu līdz 2027.gadam.

Projekta mērķi ir vērsti gan uz skolotāju profesionalitātes un svešvalodu prasmju pilnveidi, gan skolēnu caurviju prasmju un svešvalodas pilnveidi, iesaistot viņus starptautiskās aktivitātēs.

Lai uzlabotu savas angļu valodas zināšanas gramatikā, vārdu krājumā un izrunā, skolotājas S.Novada, A.Krīgere, S.Kūlaine un A.Berga no 30.maija līdz 5.jūnijam apmeklēja angļu valodas kursus Maltā.  ETI Maltā mācīšana ir efektīva, labi plānota, pasniedzēji ir augsti kvalificēti profesionāļi ar pieeju plašam mācību līdzekļu klāstam. Mācību iestāde nodrošina skaidru, precīzu un izsmeļošu informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem.

Pirms mācību uzsākšanas ir jāpilda tests. Izvērtējot testa rezultātus, tiek noteikts zināšanu līmenis. Ieguvums  – pārbaude ir vajadzīga, lai varētu noteikt zināšanu līmeni un uzsākt mācības atbilstošā grupā, un mācību laikā to nevajadzētu mainīt, lai justos komfortabli un pārliecināti, ka mācīsies tieši to, kas  nepieciešams, nevis lieki tērēs laiku atkārtojot jau zināmo vai tieši otrādi – ar grūtībām spēs sekot, ja uzsāks mācības augstāka līmeņa grupā

 Mācības ir piemērotas gan klusajiem un kautrīgajiem, gan tiem, kuri mācību procesā vienmēr ir aktīvi un runātīgi. Klusie un kautrīgie mācību procesā saņem pozitīvu atbalstu no pasniedzēja, kurš  iedrošina un iesaista mācību aktivitātēs. 

 Ārpus apmācības programmas, mijiedarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, ir daudz iespēju iegūt reālu un autentisku angļu valodas praksi.

Projekta 2021-1-LV01-KA121-SCH-000005391 izvērtējums

Akreditācijas pieteikumā 2020.gadā tika plānota skolēnu grupas mobilitāte, iesaistot 6 skolēnus un 10
pedagogu mobilitātes. 2021.gada pieteikumā netika iekļautas skolēnu grupu mobilitāte un darba vērošana saistībā ar Covid 19 izplatības ierobežojumiem pieteikuma iesniegšanas laikā. Tomēr projekta realizācijas laikā, situācijai veselības jomā uzlabojoties, bija iespēja plānot un īstenot gan skolēnu grupas mobilitāti, gan darba vērošanu.
Plānošanas periodā tika atrasti kursi, kas ilgst vidēji 12,5 dienas, tomēr projekta īstenošanas periodā
profesionālās pilnveides plānoto kursu ilgums bija īsāks. Tajā pašā laikā kursu programma tika saglabāta tāda pati, kā plānota, lai tiktu sasniegti Erasmus plānā izvirzītie mērķi. Šis apstāklis sniedza iespēju īstenot papildus aktivitātes – viens pedagogs vairāk apmeklēja profesionālās pilnveides kursus nekā plānots, bija iespēja īstenot darba vērošanu un skolēnu grupas mobilitāti.
Projekta aktivitātēs tika iesaistīti vairāk dalībnieki ar mazāk iespējām, nekā plānots. Lai arī pedagogi,
kuriem ir mazāk iespēju, tika iesaistīti 80% no plānotā, tomēr skolēnu grupas mobilitātē, kas iepriekš netika plānota, tika iesaistīti divi skolēni ar mazāk iespējām. Mazāk iespējas attiecas uz kritērijiem: ekonomiski šķēršļi (3), kultūras atšķirības (1), veselības problēmas (2).
Projekts galvenokārt tika orientēts uz mērķiem:
• Prasmīgi sniegt individualizētu un personalizētu atbalstu pedagogiem profesionālās pilnveides
jomā, kas tika īstenots apmeklējot profesionālās pilnveides kursus un darba vērošanu;
• Pilnveidot pedagogu angļu valodas prasmes, kas tika īstenots apmeklējot angļu valodas kursus.
• Skolēnu grupas mobilitātes īstenošanas iespēja ļāva virzīties uz mērķi “Pilnveidot skolēnu caurviju
prasmes un kompetences, iesaistot viņus starptautiskās aktivitātēs”.
Lēmumā par Erasmus akreditācijas piešķiršanu ekspertu aizrādījums bija par pārāk daudz izvirzītajiem
mērķiem. Projekta īstenošanas gaitā mērķi par starpdisciplināru mācību plānošanu un piemērotu tehnoloģiju risinājumu izmantošanu ir apvienoti zem mērķa prasmīgi sniegt individualizētu un personalizētu atbalstu pedagogiem profesionālās pilnveides jomā.
Mobilitātes iespējas tika piedāvātas ikvienam pedagogam un skolēnam. Pedagogu profesionālās
vajadzības tika identificētas, balstoties uz ārējo ekspertu ieteikumiem, skolēnu diagnostikas darbu analīzes un skolas administrācijas hospitēto mācību stundu analīzes rezultātiem. Angļu valodas kursus apmeklēja 9
pedagogi, kuri ir motivēti pilnveidot savas svešvalodas prasmes un pilnveidojuši angļu valodas zināšanas un prasmes pašmācības ceļā.
Darba ēnošanā piedalījās skolotāja, kura veiksmīgi pārņemt labās prakses piemērus un spēj pārnest tos
savā darbā.
Skolēnu grupu pavadīja vācu valodas skolotāja, kura pirms skolēnu grupas mobilitātes pilnveidoja
savas prasmes kursos par emocionāli labvēlīgas mācību vides nodrošināšanu, un sociālo zinība skolotāja.
Skolotājas iesaistīja skolēnus tiešsaistes aktivitātēs pirms mobilitātes un sagatavoja skolēnus atbilstoši
mobilitātes mērķim – pilnveidot pašvadītas mācīšanās un valodas prasmes, veidot skolā emocionāli labvēlīgu vidi. Skolēni, darbojoties atšķirīgā vidē, sadarbojoties ar partnerskolas skolēniem un mobilitātes laikā, uzturoties partnerskolēnu ģimenēs, apguva tolerances iemaņas, spēju pozitīvi pieņemt un ar cieņu izturēsies pret dažādību. Skolēni pilnveidoja pašvadītas mācīšanās prasmi, apguva iemaņas skolēnu pašpārvaldes darba organizēšanai, lai pilnveidotu skolas emocionālo vidi.
Pēc mobilitātēm iesaistītie skolotāji piedalās un iesaista skolēnus sadarbības projektos, vadīja atklātās
mācību stundas kolēģiem un dalījās pieredzē skolā un pilsētā.
Mobilitāšu rezultātā pedagogi izzinājuši jaunas mācību metodes un pieejas, pilnveidojuši izpratni par
savstarpējās sadarbības iespējām mācību procesā, izmanto mobilitāšu laikā gūto pieredzi par ko liecina pēc mobilitātes sniegtā skolotāju atgriezeniskā saite individuālās sarunās, kolēģu iepazīstināšana ar apgūtām zināšanām, prasmēm un labo praksi semināros skolā, kā arī novērojumi skolotāju vadītajās mācību stundās.
Viena skolotāja ir apmeklējusi kursus skolas internacionalizācijas iespēju paplašināšanai. Viņa aktīvi iesaista skolēnus e-Twinning projektos. Skolotājas gūtās pieredzes rezultātā tiek paplašināta arī kolēģu pieredze eTwinning projektu īstenošanā, tiek sniegts atbalsts kolēģiem. Skolā tiek īstenoti 4 e-Twinning projekti, integrējot apgūstamo mācību saturu. Analizējot skolēnu apmeklēto pasākumu analīzes veidlapas, parādās tieša apmeklētā pasākuma sasaiste ar mācību saturu. 2021.gadā 19 skolotāji iesnieguši pasākumu analīzi, kuros atspoguļota mācību satura un ārpusskolas pasākuma sasaiste. 7 pasākumu apraksti un analīze tika iesniegta pilsētas izglītības pārvaldē, daloties pieredzē pilsētas mērogā. Pilsētā 3 iesniegto pasākumu apraksti un analīze atzīti par ļoti kvalitatīviem.
Divas skolotājas apmeklējušas kursus un dalījušās pieredzē skolā par STEAM īstenošanu. Skolā
izveidotā mācību satura apguves plānošanas koplietošanas dokumentā skolotāji apzina starpdisciplinārās
pieejas realizēšanas iespējas un savu prasmju ietvaros īsteno to, saskaņojot mācību satura apguves laikus.
Tādējādi vienā mācību priekšmetā apgūtās zināšanas un prasmes skolēni nostiprina vai paplašina citā mācību priekšmetā.
Divas skolotājas ir apmeklējušas kursus, kuros pilnveidoja digitālās prasmes, apgūstot jaunus IKT
rīkus un vietnes mācību procesa īstenošanai. Viena skolotāja apmeklēja kursus par Moodle vides (LMS)
izmantošanu mācību procesā, kas sasaistās ar Latvijā izveidotās skolo.lv (LMS) vides pieejamību skolās, kura, balstoties uz līgumu, tiek ieviesta arī Liepājas Centra sākumskolā. 2022.gadā skolā organizēti divi semināri par IKT un LMS Skolo.lv izmantošanu mācību procesā.
Grupas mobilitāte
Izcili vērtējams vācu valodas skolotājas ieguldītais darbs mobilitātes organizēšanā, saziņā ar
partnerskolas vadību.
Skolēni un viņu vecāki pirms mobilitātes zināja tās mērķi un sagaidāmos rezultātus, plānotās
aktivitātes. Visiem skolēniem vecāki sniedza piekrišanu mobilitātei. Visiem mobilitātes dalībniekiem tika
nokārtota apdrošināšana mobilitēs periodam.
Skolēni pilnveidoja savas vācu valodas zināšanas vācu valodas mācību stundās, kā arī tiešsaistes
tikšanās reizēs ar viesģimeni un rakstot e-pasu uzņemošās ģimenes skolēnam.
Skolēniem bija labi sabalansēts laiks, ko viņi pavadīja mācību stundās partnerskolā un ārpusskolas
aktivitātēs, ko organizēja gan skola, gan uzņemošās ģimenes. Skolēniem bija iespēja gan papildināt savas vācu valodas zināšanas un prasmes, gan pilnveidot caurviju prasmes – laika plānošana, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, tradīciju un kultūras izzināšana, dažādības apzināšanās un pieņemšana. Skolēni mobilitātes laikā iepazina partnerskolas skolēnu emocionālās labjūtības pamatprincipus.
Mobilitātes plānošanas periodā tika sniegts nepieciešamais atbalsts pavadošajiem skolotājiem avio
biļešu iegādei un viesnīcas rezervēšanai.
Darba vērošana
Darba vērošanas laikā gūta izcila pieredze sadarbībā ar jomas speciālistiem, gūtas papildus zināšanas
un pilnveidotas prasmes, kas tiek izmantotas ikdienas darbā skolā, strādājot ar skolēniem, kuriem ir
logopēdiskas problēmas un mācīšanās grūtības.
Mobilitātes laikā nav bijusi negatīva pieredze vai šķēršļi. Ir saņemts viss nepieciešamais atbalsts gan
no projekta koordinatora, gan no uzņemošās puses.
Kursi
Individuālās sarunās skolotājas ir norādījušas, ka ir apmierinātas ar kursu saturu, apgūtajām prasmēm,
gūto pieredzi, iespēju veidot kontaktus, pilnveidot valodas prasmes, iepazīt citu valstu vēsturi un tautu kultūru.
Skolotājas norāda, ka mobilitātes ir iespēja ne tikai pilnveidot profesionālās prasmes, bet arī gūt pārliecību
par savām profesionālām prasmēm. Profesionālās pilnveides kursos visām skolotājām ir bijusi iespēja dalīties savā pieredzē.
Kopumā skolotājām mobilitāšu laikā nav bijusi negatīva pieredze. Ir nepieciešams pilnveidot projekta
koordinēšanas gaitu un sadarbību ar mobilitātes dalībniekiem, īstenojot skaidrojošus pasākumus, balstoties uz aptaujas rezultātiem.
Viena skolotāja atzīmējusi, ka saturs un pedagoģija kursos bija vidējā līmenī. Tas saistīts ar vairāku
pedagogu nomaiņu slimības dēļ divu nedēļu angļu valodas kursos. Kopumā skolotāja atzīst, ka kursu laikā
pilnveidotas valodas prasmes, tomēr ir bijušas grūtības pielāgoties katra pasniedzēja mācīšanas stilam un
reizēm nebija vērojama mācību satura pēctecība, mainoties pasniedzējiem. Individuālās sarunās angļu valodas kursu apmeklētāji norādījuši arī grupas lielumu kā bremzējošu faktoru valodas apguvē.
Divas skolotājas ir norādījušas sadzīves apstākļus kā apmierinošus. Tas norāda uz nepieciešamību
turpmāk rūpīgāk izvēlēties apmešanās vietas mobilitātes laikā, dziļāk izpētīt apmešanās vietas piedāvātos
pakalpojumus.
Pirms kursu apmeklējuma visi dalībnieki parakstīja līgumu, kurā identificēti kursu apmeklējuma
mērķis, sagaidāmie rezultāti, dalībnieka pienākumi pēc kursu apmeklējuma. Kursu dalībnieki paši piedalījās līguma sastādīšanā, aizpildot sadaļu par kursu programmu. Neizpratnes dēļ neviens dalībnieks nav atzīmējis anketā sadaļu “I have signed a learning agreement or a similar document defining the expected learning outcomes of my mobility period”. Nepieciešams pedagogiem skaidrot, ka parakstītais dokuments IR vienošanās/līgums.
Ar katru pedagogu tiek pārrunātas mobilitātes detaļas un sniegts atbalsts, gatavojoties mobilitātei.
Ikreiz tiek atgādināts, ka nepieciešamības gadījumā jākontaktējas ar projekta koordinatoru skolā. Neskatoties uz to, viens pedagogs nav atzīmējis “I have received contact information of someone at the sending organisation to contact in case of an emergency”. Četras skolotājas norādījušas, ka “I have received contact information of someone at the hosting organisation to contact in case of an emergency”. Nepieciešama lielāka koordinatora iesaiste sadarbībā ar uzņemošajām organizācijām, lai pārliecinātos, ka ikvienam dalībniekam ir iespēja kontaktēties ar atbildīgo personu uzņemošajā organizācijā ārkārtas situācijās. Iespējams nepilnīgas angļu valodas zināšanas traucē pilnvērtīgi aizpildīt aptauju. Valodas prasme daļai skolotāju ir labā līmenī, tāpēc ne visiem bija nepieciešams pilnveidot valodas prasmes pirms mobilitātes.
Īstenotās aktivitātes un dalībnieku atsauksmes liecina, ka finansējuma saņēmējs savu aktivitāšu
īstenošanā ir integrējis iekļaušanas un daudzveidības, digitālās izglītības un vides ilgtspējas un atbildības
pamatprincipus. Finansējuma saņēmējs ir nodrošinājis pietiekamus dalībnieku pārskatu iesniegšanas rādītājus.
Dalībnieku atsauksmes liecina, ka īstenoto aktivitāšu un dalībniekiem sniegtā atbalsta kvalitāte ir bijusi
atbilstoša kvalitātes standartiem.