KA2

Digital competences and soft skills for the better future

Nr. 2018-1-BG01-KA229-047883_3

Projektā iesaistītās valstis – Latvija, Bulgārija, Grieķija, Kipra, Itālija, Spānija

Projekta mērķi:
1. Pilnveidot skolēnu un pedagogu digitālo kompetenci un prasmi jēgpilni izmantot tehnoloģijas mācību procesā
2. Pilnveidot mūsdienās nepieciešamās kompetences un prasmes, īpaši sadarbības prasmi
3. Iesaistīt skolēnus eTwinning projektos, realizējot projektos bāzētas mācīšanās pieeju
4. Paaugstināt skolēnu un pedagogu angļu valodas prasmi, sadarbojoties daudzkultūru vidē
5. Attīstīt līdera un vadīšanas prasmes, darbojoties internacionālā komandā.

Projekta mājaslapa https://erasmus1820.weebly.com

Skolotāju mācību mobilitāte Latvijā

Sastībā ar Covid 19 pandēmiju Erasmus projekta skolotāju mācību mobilitāte Latvijā tika organizētas tiešsaistē no 2021.gada 14.līdz 19.martam, izmantojot MS Teams platformu.

Tiešsaistes mācību stundu plāni un stundu ieraksti, kuras iepriekšējās projekta mobilitātēs skolotāji no partnervalstu skolām vēroja klātienē, tika nosūtīti partnerskolām pirms tiešsaistes mobilitātes. Tiešsaistes mācību stundās bija iespējams vērot digitālās kompetences, caurviju prasmju, sadarbības prasmju pilnveidi skolēniem, IKT izmantošanu un apvērstās mācīšanās pieejas izmantošanu mācību procesā.

Tiešsaistes tikšanās sākas ar virtuālu ekskursiju Liepājas Centra sākumskolā, kurā iepazīstinājām partnervalstu skolotājus ar skolas telpām, iespējām, izmantojamajiem resursiem mācību procesā. Dalībniekiem bija iespēja noskatīties skolēnu priekšnesuma ierakstu.

Prezentācijā tika sagatavota informācija par skolu, skolas vērtībām, skolas personālu, tradīcijām un Latvijas izglītības sistēmu ar ko tika iepazīstināti partnerskolu skolotāji.

Tiešsaistē tiek organizētas profesionālas diskusijas par ierakstos vērotajās mācību stundās izmantotajām metodēm un iespējām pilnveidot skolēnu caurviju prasmes un skolēnu un skolotāju digitālo kompetenci.

Visu partnervalstu skolotāji dalījās pieredzē par darba organizāciju Covid 19 pandēmijas laikā savā valstī, izmantojamajām platformām un rīkiem, ko pielieto tiešsaistes mācību procesa organizēšanā.

Tika organizēti trīs semināri partnervalstu skolotājiem:

1. seminārs – metodes, kas tiek izmantotas skolēnu sadarbības veicināšanai,

2. seminārs – apvērstās mācīšanās pieejas izmantošanas principi un realizācijas priekšnosacījumi,

3. seminārs – skolotāju sadarbības grupu darbs un IKT rīku izmantošana mācību procesā.

Izmantojot 2019.gadā pēdējā organizētā pasākuma “Zinātnes nakts” ierakstu, skolotāji tika iepazīstināti ar ikgadējo skolas pasākumu “Zinātnes nakts”, kuru partnervalstu skolotājiem bija plānots apmeklēt klātienē. Video ierakstā varēja vērot, kā skolēni tiek motivēti apgūt zināšanas un prasmes STEM jomā, skolēnu digitālās kompetences, lasītprasmes un sadarbības prasmju pilnveidi.

Noslēguma dienā partnerskolu skolotāji tika aicināti Liepājas Centra sākumskolas skolotāju sagatavotā virtuālā ekskursijā pa Liepājas un tuvākās apkārtnes nozīmīgākajām vietām.

Tiešsaistes sanāksmē tika apspriestas projekta izvērtēšanas metodes, vērtēšanas kritēriji un katras partnerskolas veicamie darbi. Tika plānota projekta pēdējās mobilitātes organizēšana, kas paredzēta Grieķijā. Nododam stafetes kociņu saviem partneriem Grieķijā.

Paldies skolotājām, Valentinai Jautrei, Ilonai Lipskai, Svetlanai Mežai, Danai Krētainei, Baibai Saimniecei, Megijai Līvai Albertai, Oļesjai Adilovai, Indrai Bitei, Laurai Zommerovskai, Silvai Vainovskai, kas piedalījās mobilitātes plānošanā, organizēšanā, realizēšanā un aktīvi piedalījās tiešsaistes sanāksmēs, diskusijās, dalījās profesionālajā pieredzē ar projekta partnervalstu skolotājiem.

Atgriezeniskā saite no projekta partnervalstu skolotājiem mobilitātes noslēgumā

Skolotāju mācību mobilitāte Bulgārijā 

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Manas zemes skaistums”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi tika iepazīstināti ar partnervalstu ievērojamām un nozīmīgām kultūrvēsturiskām vietām, kā arī dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei.

2.a klases skolēnu un skolotāju Anitas Krīgeres un Megijas Līvas Pīras sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Liepājā skolēnu skatījumā.

6.a klases skolēnu un skolotāju Santas Novadas (sociālās zinības) un Kristīnes Bārdules (Latvijas vēsture) sagatavotais materiāls.
Nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas Latvijas kultūrvēsturiskajos novados

6.c klases skolēnu darbi Latvijas vēsturē, “Nozīmīgas vietas un ievērojami cilvēki Liepājā“,
skolotājas Kristīne Bārdule (Latvijas vēsture), Ilona Lipska (angļu valoda)

Learning/Teaching/Training activities in 35th School in Sofia, Bulgaria 23th – 28th October 2018

Programma

Learning/Teaching/Training activities at Istituto Comprensivo “Carlo V” – Carlentini – Italy1st – 6th April 2019

Programma

Skolotāju mācību mobilitāte Itālijā

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Izspēlējam sajūtas”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei, iepazina Latvijas nozīmīgākos vēstures notikumus no skolēnu sajūtu viedokļa.

1.klašu skolēnu 1.darbs, skolotāja Antra Berga

1.klašu skolēnu 2.darbs, skolotāja Antra Berga

1.klases filma, 3.klases tulkojums, skolotājas Antra Berga, Ilze Ziedkalne

6.klašu skolēnu darbs, skolotāja Kristīne Bārdule

Skolotāju mācību mobilitāte Kiprā

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja mācību procesā izveidoto materiālu “Iepazīsti Eiropas valstis”.
Prezentācijas laikā ES valstu kolēģi dalījās pierdzē par izmantotajām darba formām un metodēm skolēnu digitālās kompetences un caurviju prasmju pilnveidei, izzināja skolēnu skatījumā interesantus faktus par partnervalstīm.

5.c klases skolēnu darbi, skolotājas Dana Krētaine, Ilona Lipska, Baiba Millere, Svetlana Meža

 

Some interesting facts about Bulgaria;

 

Italy;

 

Cyprus;

 

SPAIN;

 

LATVIA

Skolotāju mācību mobilitāte Spānijā

Katras projektā iesaistītās valsts skolotāji mobilitātes laikā prezentēja skolas izmantotās digitālās iespējas sadarbībai ar skolēnu vecākiem.
https://prezi.com/view/E8oybLcKYGAf6JQmFQVq/

Katras projekta dalībvalsts skolēni turpināja pētīt projektā iesaistītās Eiropas Savienības valstis. Šoreiz tika apzināti partnervalstu ievērojami cilvēki, ievērojamas vietas, modernā mūzika, mūsdienu mūzika, tradicionālie ēdieni, svētki un tradīcijas. 
Attālinātās mācīšanās laikā tapuši skolēnu darbi.
Skolēni pilnveidoja prasmes:
1. atlasīt svarīgāko informāciju, izmantojot pieejamos informācijas avotus,
2. uzrakstīt svarīgāko informāciju angļu valodā,
3. norādīt izmantotos informācijas avotus.

Made with Padlet