«

»

Jūn 04

Liepājas Centra sākumskolas skolotāji pilnveido savas profesionālās prasmes

Liepājas Centra sākumskolas skolotāji regulāri meklē jaunus veidus mūsdienīga mācību procesa vadīšanai un skolēnu zināšanu un prasmju pilnveidošanai. Šī mācību gada laikā Liepājas Centra sākumskolas skolotāji pilnveidoja zināšanas un prasmes par efektīvas mācību stundas organizēšanu sadarbībā ar  Starpnozaru izglītības inovāciju centra ekspertiem Uldi Dzērvi un Valentīnu Lagzdiņu. Pēc teorētisko zināšanu apguves 1.semestrī skolā tika organizētas divas skolotāju savstarpējās mācīšanās grupas, kuras vadīja eksperti. Mācību grupās 2.semestra laikā skolotāji vēroja viens otra mācību stundas, analizēja tās, izstrādāja plānu sava darba pilnveidei, sniedza atgriezenisko saiti kolēģiem un ekspertiem par izmantoto metožu pozitīvajiem aspektiem un trūkumiem.

Martā, skolēnu brīvlaikā, skolotāji pilnveidoja savas zināšanas par skolēnu apzinātas lasītprasmes pilnveides metodēm Ventspils  Reģionālā metodiskā centra lektora Oskara Kaulēna vadībā. Visa mācību gada laikā skolotāji strādāja pie metodiskās tēmas “Skolēnu apzinātas lasītprasmes pilnveide”, kā rezultātā ir izveidots metodiskais materiāls, kurā apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas skolēniem un skolotāju idejas skolēnu lasītprasmes pilnveidei.

Saņemot finansējumu Erasmus+ programmas personu mācību mobilitātes projektā, no 2016.gada septembra līdz 2018.gada jūnijam Liepājas Centra sākumskolas skolotājiem bija iespēja apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus Eiropas Savienības valstīs, kuri ietvēra gan teorētisku zināšanu apguvi, gan praktisku darbošanos, gan inovatīvu skolu apmeklējumu, kā arī veicināja  pedagogu svešvalodas prasmju pilnveidi, kontaktējoties ar kolēģiem no citām ES valstīm.

Tiekoties ar pedagogiem – ekspertiem ES valstu skolās, vērojot viņu darbu, diskutējot par izmantojamajām darba formām un metodēm, skolotāji paaugstināja profesionālās zināšanas un prasmes jaunu pedagoģisko metožu un rīku izmantošanā, skolēnu sadarbības veicināšanā, un pilnveidoja prasmi vadīt mācību stundas, integrējot dažādu mācību priekšmetu saturu, guva praktisko pieredzi par skolā pieejamo tehnoloģiju resursu jēgpilnu izmantošanu, lai uzlabotu mācīšanu un mācīšanos. Mobilitāšu dalībnieki pilnveidoja skolas vadības un klasvadības prasmes, kā arī guva ieskatu darbā ar reemigrējušiem skolēniem un migrantiem, kā rezultātā tiek veicināta katra skolēna individuālo spēju pilnveide un visas skolas kvalitatīva attīstība.

Skolotāji mobilitāšu laikā ir pilnveidojuši savas angļu/vācu valodas zināšanas, kas paver iespēju paplašināt skolēnu sadarbības prasmes starpvalstu līmenī un piedalīties pašiem citos starpvalstu projektos un profesionālās pilnveides kursos ES valstīs.

Pedagogiem ir izveidojusies dziļāka izpratne par inovatīvas, drošas un mācīšanos veicinošas skolas vides veidošanas pamatprincipiem.

Skolotāji, sniedzot skolēniem informāciju par mobilitāšu laikā apmeklētajām skolām, mācību procesa organizēšanu ES valstu skolās, paplašinājuši skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, tautām, to kultūru, jauniešu iespējām ES.

Liepājas Centra sākumskolas direktore

Kristīne Bārdule