Mācību saturs

Eiropas sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolā tiek nodrošināts pedagoga palīgs. Tiek sniegts atbalsts skolēniem individuāla un diferencēta mācību procesa nodrošināšanai mācību vielas labākai izpratnei un apguvei. Tiek nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši skolēnu spējām un vajadzībām, noris skolēnu pilnīgāka iesaiste mācību procesā un ar to saistītos pasākumos. Tā rezultātā skolēni iegūst nepieciešamo atbalstu ikdienas mācību procesā, paaugstina savus mācību sasniegumus.

Pedagoga palīga darba grafiks 1. klasēm
Pedagoga palīga darba grafiks 2. klasēm
Pedagoga palīga darba grafiks 3. klasēm
Pedagoga palīga darba grafiks 4. klasēm
Pedagoga palīga darba grafiks 5. klasēm
Pedagoga palīga darba grafiks 6. klasēm


Projekta ietvaros tiek piedāvātas nodarbības pie logopēda individuāla un diferencēta atbalsta nodrošināšanai skolēniem, kuriem tas nepieciešams. Tiek nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši skolēnu vajadzībām, uzlabota skolēnu runas un valodas kvalitāte.

Logopēdija kā zinātne atrodas pedagoģijas, medicīnas, psiholoģijas un valodniecības krustpunktā, tādēļ ir ļoti grūti definēt, kas īsti ir logopēds. Ja kādreiz cilvēku vidū valdīja stereotips, ka logopēds tikai māca maziem bērniem skaņas, tad šobrīd izpratne par šo profesiju ir pieaugusi. Logopēda palīdzība var būt nepieciešama jaundzimušajam jau pirmajā dzīves gadā, bet tajā pat laikā pirmā sastapšanās ar logopēdu var būt sirmgalvim cienījamā vecumā pēc dažādām galvas smadzeņu saslimšanām. Tomēr visbiežāk pie logopēda griežas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, kuriem ir dažādas izcelsmes runas un valodas traucējumi.

Ja pirmsskolā logopēds strādā, galvenokārt, ar mutvārdu runas traucējumiem, tad sākumskolas posmā galvenais darba virziens ir lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšana, grūtību un traucējumu novēršana. Mūsdienās ļoti strauji pieaug to bērnu un skolēnu skaits, kam ir runas, valodas un rakstu valodas traucējumi. Sākumskolas posmā katram otrajam vai trešajam skolēnam novēro grūtības lasītprasmes un rakstītprasmes apguvē. Lasītprasmes un rakstītprasmes traucējumi var veidoties uz fonemātiskās nepietiekamības pamata, fonētiski fonemātiskās nepietiekamības vai valodas sistēmas nepietiekamas attīstības pamata.

Lasīšanas traucējumi skolēniem parasti izpaužas kā aizkavēta lasītprasmes apguve. Skolēnam ir grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus, ir grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos, tāpat nepazīstamus vārdus skolēns mēģina uzminēt, lasa ļoti lēni un ir vāja izpratne par lasīto. Rakstīšanas traucējumi izpaužas kā slikta pareizrakstība. Skolēnam rakstu darbos novēro daudz un dažāda rakstura kļūdu, skolēns raksta lēni, diktātos tiek izlaisti burti, zilbes, vārdi, teikumi, kā arī skolēns nespēj precīzi norakstīt. Rakstu darbos visbiežākās kļūdas rodas īso/garo patskaņu diferencēšanā un balsīgo/nebalsīgo līdzskaņu atšķiršanā.

Balstoties uz skolēnam raksturīgajām kļūdām un grūtībām, tiek plānotas attīstošas individuālās un/vai grupu logopēda nodarbības. Logopēda nodarbībās skolēni attīsta fonemātiskās analīzes un sintēzes prasmes. Skolēni vingrinās saklausīt skaņas vārdos, noteikt skaņas un burta atrašanās vietu, kā arī saliedēt skaņas vārdos. Īpaša uzmanība tiek veltīta īso un garo patskaņu, kā arī akustiski līdzīgu skaņu diferencēšanai. Logopēda nodarbībās skolēns gūst priekšstatu, ka valodas skaņas apzīmē ar burtiem, burti veido zilbes, kuras savienojot veidojas vārds, kam ir nozīme. Tāpat skolēni pilnveido lasīšanas tehniku, tempu un lasītā izpratni. Papildus attīsta smalkās motorikas prasmes, paplašina vārdu krājumu, uzlabo teikumu veidošanas prasmes gan mutvārdos, gan rakstu valodā.

Izglītības iestādē logopēds ir speciālists, kura uzdevums ir savlaicīgi pamanīt jeb diagnosticēt skolēnus ar rakstītprasmes un lasītprasmes traucējumiem. Balstoties uz padziļinātās runas un valodas pārbaudes datiem, logopēds izstrādā korekcijas plānus katram skolēnam, plāno un vada logopēda nodarbības, lai skolēnam mazinātu vai novērstu lasīšanas un rakstīšanas traucējumus un nodrošinātu efektīvu mācību procesa apguvi.