«

»

Aug 20

Pedagogu profesionālā pilnveide, gatavojoties jaunam mācību gadam

Mācību procesā izmantojot dažādus domāšanas līmeņu uzdevumus un īstenojot metodisko pieeju, kas balstīta uz mācīšanos iedziļinoties, skolēnam ir iespēja ne tikai apgūt zināšanas, parādīt izpratni un lietot apgūtās zināšanas pēc parauga, bet arī darbināt augsta līmeņa domāšanas prasmes – analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmas. Tādējādi skolēni attīstīta savas metakognitīvās prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu konstruēt apgūtā jēgu un izmantot pieredzi kompleksu uzdevumu risināšanai jaunās situācijās un kontekstos.

2019.gada 20.augustā Liepājas Centra sākumskolas skolotāji apguva zināšanas skolā organizētajos kursos “Dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumi darbā ar skolēniem”, ko vadīja Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā, Ventspils  Reģionālā metodiskā centra lektors Oskars Kaulēns.

Kursu laikā tika gūta izpratne par dažādiem domāšanas līmeņiem, to nozīmi skolēnu zināšanu konstruēšanā. Skolotāji, analizējot piedāvātos piemērus un savus veidotos pārbaudes darbus, diskutējot, mācījās atpazīt dažādu domāšanas līmeņu uzdevumus, formulēja un veidoja uzdevumus paši.