Pērļu zveja

Skolēni prjektā “Pērļu zveja” ir analizējuši savas spējas, talantus, sasaistot to ar tālākās karjeras iespējām. Projekta realizēšanas laikā tika izceltas skolēnu spējas un talanti un veidota piederības sajūta skolai, pilsētai, jo daudzi talanti izpaužas pilsētā piedāvātajās interešu izglītības nodarbībās. Projekta realizācijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīt vienaudžu daudzveidīgos talantus un spējas, tādējādi paplašinot redzesloku, izpratni par daudzveidīgām iespējām realizēt savas spējas un paplašināt intereses.
Skolēnu veidotie un iesūtītie talantu/hobiju atspoguļojošie darbi tika apkopoti digitālā formātā “Pērļu zveja” un izveidots skolas 25 gadadienas kalendārs.

Dejotāji

Dažādi talanti

Sportisti

Muzikanti

Mākslinieki