Pumpurs

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ar 2021./2022. m.g. mūsu skola sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu skaitu, kam draud nesekmība, veidojas motivācijas trūkums, kā rezultātā var tikt pārtrauktas mācības vai veidoties skolas kavējumi. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam sociālais pedagogs vai psihologs sadarbībā ar mācību priekšmetu pedagogu vai klases audzinātāju semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts sniedz šādu atbalstu: Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs). Šajā pusgadā 30 mūsu skolas skolēni no 1. līdz 6. klasei tiek mērķtiecīgi konsultēti attālināti un klātienē izglītības iestādē. Skolēniem tiek veicināta apzināta mācīšanās, uzlabotas savstarpējās attiecības, pašapziņas celšana un sniegts atbalsts, iesaistot izglītojamos konsultēšanas procesā. Individuālās nodarbības izglītojamā izaugsmē palīdz veidot pareizu situācijas uztveri, palīdz rast piemērotus risinājumus, kuros skolēni spēj sev palīdzēt, lai saprastu gan sevi, gan apkārtējos.