Pumpurs

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2021./2022. m.g. 2.pusgadā Liepājas Centra sākumskola sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts sniedz šādu atbalstu: Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs). Šajā pusgadā 24 mūsu skolas skolēniem no 1. līdz 6. klasei tiek sniegtas individuālas konsultācijas gan attālināti, gan klātienē nepieciešamajos māc priekšmetos, padziļināti apgūstot neizprasto, neapgūto mācību vielu. Tiek veicināta pozitīva saskarsme, trenēta griba un motivācija, apgūtas koncentrēšanās spējas un uzmanības noturīgums.

Visiem iesaistītajiem skolēniem tiek pilnveidotas zināšanas un prasmes, tādējādi novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Projektā iesaistīti 17 skolotāji ar individuālo pieeju katram bērnam, kuri strādā ar mūsdienīgām metodēm un diferencētiem uzdevumiem.

 

Projekta koordinatore Aiga VASIĻJEVA

Lietderīgas papildu nodarbības ar individuālu pieeju skolēnam, kas veicina bērna izaugsmi latviešu valodas apguvē.

Konsultācijas pilnveido skolēnu spējas un prasmes mācību procesā. Individuāla pieeja ļauj saskatīt skolēna mācību grūtības, kas ļauj tās savlaicīgi konstatēt un novērtēt. Skolēns gūst emocionālu atbalstu, kas iedrošina un palīdz sasniegt labākus rezultātu, noņems skolēna, nevēlamu stresu.

​​​​​​​Latviešu val. skolotāju pozitīvās atsauksme par projektu PuMPuRS – Z.Gulbe, L.Zomerovska.

Ar 2021./2022. m.g. mūsu skola sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu skaitu, kam draud nesekmība, veidojas motivācijas trūkums, kā rezultātā var tikt pārtrauktas mācības vai veidoties skolas kavējumi. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam sociālais pedagogs vai psihologs sadarbībā ar mācību priekšmetu pedagogu vai klases audzinātāju semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts sniedz šādu atbalstu: Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs). Šajā pusgadā 30 mūsu skolas skolēni no 1. līdz 6. klasei tiek mērķtiecīgi konsultēti attālināti un klātienē izglītības iestādē. Skolēniem tiek veicināta apzināta mācīšanās, uzlabotas savstarpējās attiecības, pašapziņas celšana un sniegts atbalsts, iesaistot izglītojamos konsultēšanas procesā. Individuālās nodarbības izglītojamā izaugsmē palīdz veidot pareizu situācijas uztveri, palīdz rast piemērotus risinājumus, kuros skolēni spēj sev palīdzēt, lai saprastu gan sevi, gan apkārtējos.