Skolas normatīvie dokumenti

Kārtība, kādā tiek nodrošināti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumi un organizēts mācību process Liepājas Centra sākumskolā

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

Mācību literatūras saraksts

Skolas padomes reglaments

Atbalsta komandas reglaments

Skolēnu domes reglaments

Vērtēšanas kārtība

Projektu darba norises kārtība

Amatpersonu atalgojums

Liepājas Centra sākumskolas Iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi par ugunsdrošību Liepājas Centra sākumskolā

Liepājas Centra sākumskolas noteikumi par drošību sporta stundās un sacensībās

Drošības noteikumi nodarbībām mājturības un tehnoloģiju kabinetā, strādājot ar koka, kokmateriālu, metāla un citu līdzīgu materiālu tehnoloģijām Liepājas Centra sākumskolā

Drošības noteikumi nodarbībām mājturības un tehnoloģiju kabinetā, strādājot ar tekstilmateriālu un citu līdzīgu materiālu tehnoloģijām Liepājas Centra sākumskolā

Drošības prasības nodarbībām datorklasē un darbā ar datoru Liepājas Centra sākumskolā

Drošības prasības nodarbībām dabaszinību kabinetā Liepājas Centra sākumskolā

Liepājas Centra sākumskolas noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās

Liepājas Centra sākumskolas noteikumi par drošību masu pasākumos

Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu Liepājas Centra sākumskolā

Noteikumi par elektrodrošību Liepājas Centra sākumskolā

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība