Skolotāji no Somijas

2018.gadā no 19. līdz 21. septembrim Liepājas Centra sākumskolā viesojās četras skolotājas no Somijas. Skolotājas apmeklēja skolu ar mērķi vērot mācību procesu mācību stundās, iepazīt Latvijas izglītības sistēmu, klases darba organizēšanas formas un skolas darba organizēšanas principus. Pēcpusdienās skolotājas iepazina Liepājas un tuvākās apkārtnes kultūrvēsturiskās vietas, kā arī apmeklēja Karostu un izzināja tās vēsturi.

Skolā organizētajā seminārā Somijas skolotājas stāstīja par Somijas izglītības sistēmu, jaunākajām izmaiņām tajā, kā arī sniedza informāciju par jaunām mācību grāmatām matemātikā, kuras līdzautore ir viena no viesskolotājām. Šīs grāmatas tika uzdāvinātas skolai. Tā kā grāmatas ir angļu valodā, būs iespēja tās izmantot matemātikas mācīšanā, pielietojot CLIL pieeju.

Skolotājas atzinīgi novērtēja skolēnu uzmanības spējas mācību stundās, disciplinētību, aktivitāti, ieinteresētību. Viņas izrādīja interesi par skolēnu rokrakstu veidošanu un augstu vērtēja to, ka skolēniem skolā joprojām māca rakstītos burtus (Somijas skolās skolēni raksta drukātiem burtiem).

Skolotājas pozitīvi novērtēja mūsu skolotāju ieguldīto darbu gan mācību stundu sagatavošanā, gan vadīšanā un aizguva idejas, ko pielietot organizējot mācību procesu savās klasēs. Diskusijās ar Somijas skolotājām viņas atzina, ka skolotājas ir labi sagatavojušās mācību stundām, viss nepieciešamais darbam ir “pa rokai”, mācību stundās tiek izmantoti daudzveidīgi uzdevumi, mērķtiecīgi un jēgpilni tiek izmantoti planšetdatori, tiek jautāts skolēnu pašvērtējums mācību stundas noslēgumā.

Skolēniem šī bija kārtējā iespēja pilnveidot savu angļu valodas prasmi, iesaistoties sarunās ar viesskolotājām, pastāstot gan par savu skolu, gan tulkojot informāciju par veicamajām aktivitātēm skolotāju vērotajās mācību stundās.