«

»

Mar 21

Skolotāju mācību mobilitāte Latvijā

Sastībā ar Covid 19 pandēmiju Erasmus projekta skolotāju mācību mobilitāte Latvijā tika organizētas tiešsaistē no 2021.gada 14.līdz 19.martam, izmantojot MS Teams platformu.

Tiešsaistes mācību stundu plāni un stundu ieraksti, kuras iepriekšējās projekta mobilitātēs skolotāji no partnervalstu skolām vēroja klātienē, tika nosūtīti partnerskolām pirms tiešsaistes mobilitātes. Tiešsaistes mācību stundās bija iespējams vērot digitālās kompetences, caurviju prasmju, sadarbības prasmju pilnveidi skolēniem, IKT izmantošanu un apvērstās mācīšanās pieejas izmantošanu mācību procesā.

Tiešsaistes tikšanās sākas ar virtuālu ekskursiju Liepājas Centra sākumskolā, kurā iepazīstinājām partnervalstu skolotājus ar skolas telpām, iespējām, izmantojamajiem resursiem mācību procesā. Dalībniekiem bija iespēja noskatīties skolēnu priekšnesuma ierakstu.

Prezentācijā tika sagatavota informācija par skolu, skolas vērtībām, skolas personālu, tradīcijām un Latvijas izglītības sistēmu ar ko tika iepazīstināti partnerskolu skolotāji.

Tiešsaistē tiek organizētas profesionālas diskusijas par ierakstos vērotajās mācību stundās izmantotajām metodēm un iespējām pilnveidot skolēnu caurviju prasmes un skolēnu un skolotāju digitālo kompetenci.

Visu partnervalstu skolotāji dalījās pieredzē par darba organizāciju Covid 19 pandēmijas laikā savā valstī, izmantojamajām platformām un rīkiem, ko pielieto tiešsaistes mācību procesa organizēšanā.

Tika organizēti trīs semināri partnervalstu skolotājiem:

1. seminārs – metodes, kas tiek izmantotas skolēnu sadarbības veicināšanai,

2. seminārs – apvērstās mācīšanās pieejas izmantošanas principi un realizācijas priekšnosacījumi,

3. seminārs – skolotāju sadarbības grupu darbs un IKT rīku izmantošana mācību procesā.

Izmantojot 2019.gadā pēdējā organizētā pasākuma “Zinātnes nakts” ierakstu, skolotāji tika iepazīstināti ar ikgadējo skolas pasākumu “Zinātnes nakts”, kuru partnervalstu skolotājiem bija plānots apmeklēt klātienē. Video ierakstā varēja vērot, kā skolēni tiek motivēti apgūt zināšanas un prasmes STEM jomā, skolēnu digitālās kompetences, lasītprasmes un sadarbības prasmju pilnveidi.

Noslēguma dienā partnerskolu skolotāji tika aicināti Liepājas Centra sākumskolas skolotāju sagatavotā virtuālā ekskursijā pa Liepājas un tuvākās apkārtnes nozīmīgākajām vietām.

Tiešsaistes sanāksmē tika apspriestas projekta izvērtēšanas metodes, vērtēšanas kritēriji un katras partnerskolas veicamie darbi. Tika plānota projekta pēdējās mobilitātes organizēšana, kas paredzēta Grieķijā. Nododam stafetes kociņu saviem partneriem Grieķijā.

Paldies skolotājām, Valentinai Jautrei, Ilonai Lipskai, Svetlanai Mežai, Danai Krētainei, Baibai Saimniecei, Megijai Līvai Albertai, Oļesjai Adilovai, Indrai Bitei, Laurai Zommerovskai, Silvai Vainovskai, kas piedalījās mobilitātes plānošanā, organizēšanā, realizēšanā un aktīvi piedalījās tiešsaistes sanāksmēs, diskusijās, dalījās profesionālajā pieredzē ar projekta partnervalstu skolotājiem.

Atgriezeniskā saite no projekta partnervalstu skolotājiem mobilitātes noslēgumā