«

»

Feb 28

Vecāku un skolēnu forums

2019.gada 21.februārī skolā norisinājās vecāku un skolēnu forums, kurā piedalījās 60 dalībnieki – visu klašu vecāku pārstāvji un 3.-6.klašu skolēni. Foruma mērķis bija skolas darba izvērtēšana, gatavojoties akreditācijai 2019.gada decembrī. Darbojoties grupās skolēni kopīgi ar vecākiem izteica viedokļus par ideālo skolu.

Nozīmīgākās vērtības skolā vecāku un skolotāju skatījumā ir pārliecība, ka tiks uzklausīts, cieņa, noteikumu ievērošana, sadarbība, atbildība.

Ideālā skolā, protams neiztikt bez skolotāja, klases audzinātāja, aktīva skolēna, kurš darbojas skolēnu domē. Skolotājam bērnu un vecāku skatījumā jābūt  zinošam, sirdsgudram, profesionālam, cilvēciskam, interesantam, radošam, ar labu humora izjūtu, kurš māca domāt, sniedz atbalstu katram, pats izglītojas, vieš uzticību, atraisa bērnos zinātkāri, aktīvi piedalās pasākumos, ir autoritāte. Klases audzinātājai jābūt mīļai, jaukai, stingrai, gudrai, zinošai, saprotošai, kas saliedē klasi, uzslavē, atbalsta, ir labs draugs, kura palīdz grūtos brīžos. Skolēniem jābūt aktīviem, kas organizē pasākumus un projektus gan skolā, gan ārpus tās, motivētiem, pārliecinātiem.

Ideālai skolai vecāku un skolēnu skatījumā jābūt nodrošinātai ar mācību līdzekļiem gan tehniskiem gan metodiskiem, lai būtu prieks mācīties, labāk apgūtu mācību vielu, būtu interesantāk organizētas mācību stundas. Liela nozīme ir atbilstošām klases telpām, jo skolēni tajās pavada visu mācību stundu un sakārtotā vidē ir patīkamāk uzturēties. Ideālā skolā nozīmīgas ir arī brīvpusdienas, tādējādi tiktu nodrošinātas bērnu primārās vajadzības.

Interesanti, ka par nozīmīgu mācību procesa sastāvdaļu vecāki un skolēni pirmkārt neminēja mācību stundu, bet izglītojošas ekskursijas, pamatojot ar to, ka tādējādi tiek paplašinātas skolēnu zināšanas, sasaistot mācību procesu ar reālo dzīvi, apmeklējot muzejus, uzņēmumus, dabas objektus. Šādi organizēta mācību procesa laikā tiek saliedēts klases kolektīvs, skolēni mācās uzvesties sabiedriskās vietās, padziļina klasē gūtās zināšanas. Tāpat vecāku un skolēnu skatījumā  nozīmīga ir vietējo un starptautisko projektu realizācija, mācību uzņēmumu veidošana un fakultatīvo nodarbību nodrošināšana, kuru laikā praktiskā veidā tiek paplašinātas mācību stundās gūtās zināšanas un skolēniem ir iespēja darboties sev interesējošā jomā. Ideālā skolā nozīmīgi ir arī pasākumi skolēniem un vecākiem, jo skolēni mācās plānot un gatavot pasākumus, tiek nodrošināta sadarbība starp skolu, vecākiem un skolēniem un tiek apgūtas zināšanas un prasmes praktiski darbojoties. Vecāki uzskata, ka nozīmīga ir pagarinātās dienas grupa, kurā skolēni skolotāja vadībā sagatavo mājas darbus.

Paldies vecākiem un skolēniem par dalību forumā. Jūsu viedokļi apkopotā veidā tiks iekļauti skolas pašvērtējumā. Paldies foruma ideju ģeneratorei skolas atbalsta biedrības valdes loceklei Aigai Jaunskalžei. Paldies grupu vadītājiem Aigai Jaunskalžei, Anitai Krīgerei, Ilonai Grišmanauskai, Santai Novadai.

Kristīne Bārdule